dijous, 10 d’abril de 2008

Anàlisi dels capítols 4 i 5 de "Les TIC a l'Educació Infantil (Jordi Cases i M. Roser Torrescasana)

La introducció de les noves tecnologies a l’aula ha creat plantejaments de tot tipus per als mestres i totes aquelles persones que s’encarreguen de portar a terme aquestes reformes. L’organització dels recursos TIC i la seua gestió son uns d’aquests plantejaments i és el tema que els autors ens plantegen en el quart dels capítols “Les TIC a l’Educació Infantil”que ens disposem a analitzar.

En primer lloc el senyor Jordi Cases i la senyora M. Roser Torrescasana donen rellevància a l’organització de l’equip de mestres que s’encarreguen de la presa de decisions en aquest aspecte, el qual està format per diversos sectors com són: l’equip directiu, el coordinador informàtic o la comissió informàtica, i el claustre de mestres .

Tot seguit, els autors d’aquest manual es disposen a explicitar totes aquelles necessitats bàsiques de que l’escola a de disposar per a tenir una correcta dotació en les TIC. En primer lloc es fa referència al cablatge de l’escola o espai wifi per a disposa d’una bona connexió a Internet.

A continuació mostren la possible organització d’una aula d’ordinadors per a que siga eficient, i a continuació es pot observar l’organització d’una classe on els ordinadors estan dins de la mateixa aula. Aquesta segona modalitat és la que ha adquirit més rellevància en els últims anys, ja que l’organització de les aules d’Educació Infantil en racons ho demanden així.

Ela autors també fan referència a altres tipus de materials TIC com son perifèrics, canó de projecció, càmera de fotos, càmera de vídeo, i per últim les pantalles tàctils.

Per a finalitzar el tema, es tracten alguns criteris que és necessari plantejar-se a l’hora d’introduir les TIC a l’escola.

En el capítol número cinc del llibre, els autors ens proposen alguns recursos didàctics que es poden trobar a la xarxa i que la realització d’algunes de les seues activitats podem ser interessants en relació als temes que s’estiguen tractant a l’aula. Un d’aquests recursos el trobem a la pàgina web http://www.educalia.org. Aquesta pàgina ofereix activitats per a distints nivells educatius (infantil i primària, i secundaria). Una activitat interessant que trobem és la de “La casa màgica”. En aquesta, els alumnes i les alumnes visualitzen el dibuix d’una casa en la qual hi viuen diferents famílies que han acollit xiquets i xiquetes de distintes parts del món. Segons en la finestra que hi cliques, un dels personatges que hi viu en la casa t’explica una història diferent. Aquesta activitat treballa la solidaritat en els nens i nenes a nivells emocional, i poden treballa psicomotricitat fina amb el domini del ratolí.

Els dos capítols descrits en aquest text donen al lector una idea real del que és la introducció de les TIC a l’aula, i no deixa els seus plantejaments en la mera teoria. Tracta aquelles qüestions a les quals tots els mestres i les mestres cerquen una resposta adequada per a realitzar la seva tasca de la millor manera possible.

Aquest llibre podria equiparar-se a un manual de formació de futurs mestres en el tractament de les noves tecnologies a l’escola, el qual deixa un marge prou gran per a que els mestres i les mestres prenguen les seues pròpies decisions.