dimarts, 29 d’abril de 2008

Què he aprés amb aquesta activitat?

Amb aquesta activitat, hem après principalment a sintetitzar els conceptes més importants per a poder explicar què és el software lliure i intentar donar a conèixer a persones que no dominen aquests aspectes de les noves tecnologies.

El fet de buscar imatges i música no ha suposat un gran esforç per al grup, però sí hem trobat dificultat a l’hora de cercar les idees principals del conjunt de textos i vídeos per a poder plasmar-les posteriorment al treball.

El programa Slideshare no ens ha presentat grans problemas, ja que les seues instruccions eren clares i precises, i hem pogut utilitzar-lo fàcilment.

També sens ha ofert la possibilitat de veure i cercar altres presentacions en la pàgina web de Slideshare, i d’aquesta forma ens hem pogut fer una idea del que era una bona presentació, i també del que no ho era.

Aquesta activitat ens ha servit per a aprendre què és el software lliure i els seus principals avantatges, i descobrir molts programes i la seua utilitat, així com pàgines web.

El més important ha sigut reflexionar sobre l’ús del software privatiu, ja que no ens aporta gaires beneficis, i conscienciar-nos per a començar a utilitzar el software lliure.

Components del grup:

Ana Masià Gracia

Miriam Merlos Micó

Sara Millán Lengua

Alba Miró Lloret

Inés Miravet Durà

dijous, 10 d’abril de 2008

Anàlisi dels capítols 4 i 5 de "Les TIC a l'Educació Infantil (Jordi Cases i M. Roser Torrescasana)

La introducció de les noves tecnologies a l’aula ha creat plantejaments de tot tipus per als mestres i totes aquelles persones que s’encarreguen de portar a terme aquestes reformes. L’organització dels recursos TIC i la seua gestió son uns d’aquests plantejaments i és el tema que els autors ens plantegen en el quart dels capítols “Les TIC a l’Educació Infantil”que ens disposem a analitzar.

En primer lloc el senyor Jordi Cases i la senyora M. Roser Torrescasana donen rellevància a l’organització de l’equip de mestres que s’encarreguen de la presa de decisions en aquest aspecte, el qual està format per diversos sectors com són: l’equip directiu, el coordinador informàtic o la comissió informàtica, i el claustre de mestres .

Tot seguit, els autors d’aquest manual es disposen a explicitar totes aquelles necessitats bàsiques de que l’escola a de disposar per a tenir una correcta dotació en les TIC. En primer lloc es fa referència al cablatge de l’escola o espai wifi per a disposa d’una bona connexió a Internet.

A continuació mostren la possible organització d’una aula d’ordinadors per a que siga eficient, i a continuació es pot observar l’organització d’una classe on els ordinadors estan dins de la mateixa aula. Aquesta segona modalitat és la que ha adquirit més rellevància en els últims anys, ja que l’organització de les aules d’Educació Infantil en racons ho demanden així.

Ela autors també fan referència a altres tipus de materials TIC com son perifèrics, canó de projecció, càmera de fotos, càmera de vídeo, i per últim les pantalles tàctils.

Per a finalitzar el tema, es tracten alguns criteris que és necessari plantejar-se a l’hora d’introduir les TIC a l’escola.

En el capítol número cinc del llibre, els autors ens proposen alguns recursos didàctics que es poden trobar a la xarxa i que la realització d’algunes de les seues activitats podem ser interessants en relació als temes que s’estiguen tractant a l’aula. Un d’aquests recursos el trobem a la pàgina web http://www.educalia.org. Aquesta pàgina ofereix activitats per a distints nivells educatius (infantil i primària, i secundaria). Una activitat interessant que trobem és la de “La casa màgica”. En aquesta, els alumnes i les alumnes visualitzen el dibuix d’una casa en la qual hi viuen diferents famílies que han acollit xiquets i xiquetes de distintes parts del món. Segons en la finestra que hi cliques, un dels personatges que hi viu en la casa t’explica una història diferent. Aquesta activitat treballa la solidaritat en els nens i nenes a nivells emocional, i poden treballa psicomotricitat fina amb el domini del ratolí.

Els dos capítols descrits en aquest text donen al lector una idea real del que és la introducció de les TIC a l’aula, i no deixa els seus plantejaments en la mera teoria. Tracta aquelles qüestions a les quals tots els mestres i les mestres cerquen una resposta adequada per a realitzar la seva tasca de la millor manera possible.

Aquest llibre podria equiparar-se a un manual de formació de futurs mestres en el tractament de les noves tecnologies a l’escola, el qual deixa un marge prou gran per a que els mestres i les mestres prenguen les seues pròpies decisions.

dimecres, 9 d’abril de 2008

EL PAPER DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL I ES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL

El Real Decrete del primer cicle d’Educació Infantil s’inicia enunciant part del seu contingut com al conjunt d’ensenyances mínimes que es consideren necessaris per a garantir als xiquets i xiquetes una educació de qualitat, tenint en compter la importància dels aprenentatges que és realitzen en aquesta etapa educativa, i als trets singulars que caracteritzen la nostra societat. D’aquesta manera, al llarg del decrete es fa referència a la finalitat d’aquest període educatiu, els objectius que persegueix, les àrees que la constitueixen, el tipus d’avaluació que es segueix en aquesta, etc; es fa referència a tot un seguit d’actituds, procediments i metodologies que realment són necessàries per a una educació de qualitat. Tot i això, l’única referència que es realitza a les TIC en tot aquest període és en la part de “Lenguajes: comunicación y representación” on, en el bloc 2 “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación”,

trobem el següent contingut:

“Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como

ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.

Acercamiento a producciones audiovisuales como

películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración

crítica de sus contenidos y de su estética.

Distinción progresiva entre la realidad y la representación

audiovisual.

Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un

uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías

de la información y la comunicación.”

La introducció de les TIC als centres escolars, al meu parer la nova llei no empara les noves tecnologies de la manera que deuria fer-ho. A diari escoltem a les aules de magisteri, i en especial en aquesta assignatura, la necessitat d’integrar les TIC a les aules de totes les escoles de manera que passen a formar part de la dinàmica general del centre; en canvi, llegint aquest decrete no trobem cap intenció de normalització i integració d’aquestes, sinó més bé un inici d’utilització com a ferramentes de treball únicament en l’àrea de treball del llenguatge.

diumenge, 6 d’abril de 2008

Les TIC a l'Educació Infantil

Jordi Cases i M. Roser Torrescasana inicien el seu treball “Les TIC a l’Educació Infantil “ realitzant un passeig per l’origen del present tecnològic, i les conseqüències que aquesta realitat te sobre sobre les persones que en ella hi viuen. La nostra societat es troba en una evolució continua i un canvi infinit, que obliga als individus a reciclar-se constantment tant pel que fa a la vida laboral, com a la vida privada: “te recicles o mors”.Així, les xiquetes i els xiquets que formen part d’aquesta (no només els alumnes i les alumnes d’educació infantil), es veuen totalment immersos en aquest entorn, en el qual estan integrats.

D’aquesta manera, l’escola es veu obligada a adaptar el seu PCC (Projecte Curricular de Centre) a aquesta nova mentalitat i dinàmica de vida, de manera que fan aparició les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació)als centres escolars. Els autors fan especial insistència en aquesta matèria a la següent qüestió: “les TIC no han de ser un recurs esporàdic, han d’estar integrades a l’entorn escolar de l’infant de la mateixa manera que estan integrades a la societat” (Pàg.: 17)

Tot seguit, els autors mencionen un seguit de actituds i capacitats que poden i es deuen treballar amb les TIC, com és el cas del desenvolupament d’un major grau d’autonomia i independència, millora de la motricitat fina, treball del llenguatge(oral, escrit, plàstic...), descobriment d’ell mateix, etc.

Un tema important a que el senyor Cases i la senyora Torrescasana fan referència és el paper del mestre en les TIC, ja que en l’actualitat i en aquest àmbit l’aprenentatge de les xiquetes i dels xiquets no pot limitar-se a la simple memorització i a la realització d’activitat aïllades, sinó que el mestre ha de conseguir que els seus alumnes “aprenguin a aprendre”.

Per últim, els autors dediquen un espai al treball en equip que les TIC generen entre els mestres i les mestres dels centres educatius, ja que aquestes demanden una seqüenciació i una adaptació dels continguts que només s’aconsegueix mitjançant el diàleg amb les companyes i els companys docents.